Flyers

flyers2

Най-високото детско ниво е Flyers. То се явява езиков еквивалент на KET (Key English test) и съответства на ниво А2 от Общата европейска езикова рамкаНавлизайки в това ниво, децата демонстрират спокойствие и свобода във воденето на разговор, четат детски книги на английски език. Продължителността на курса е 8 месеца - 2 посещения седмично, по 2 часа. Цената е 140 лв. на месец.

Начало

/дата/

Сутрешни курсове

8:30 - 10:00

Следобедни курсове

18:00 - 19:30

Продължителност

на курса

Цена

за 1 месец

 2.10.19

 сряда, петък

 сряда, петък

 8 месеца

 140 лв

         

Какви са нашите цели за ниво Flayers?

В ниво Flayers развиваме у децата следните умения в компонента слушане:

 •         слушане за разпознаване на имена и описания;
 •         слушане на наименования изговаряни буква по буква;
 •         слушане за разпознаване на специфична информация и думи;
 •         слушане на специфична информация от всякакъв вид;
 •         слушане за разпознаване на специфична информация думи и цветове.

Работата ни по развиване на умения за четене и писане включва:

 •         четене на кратки описания на неща и написване на думата отговаряща на описанието;
 •         четене на въпроси относно картинна история и отговаряне с кратки отговори;
 •         четене и попълване на продължителен диалог;
 •         четене на специфична информация за разбиране на същността и попълване на липсващи думи в него;
 •         четене на кратък разказ с попълване на изречения към него;
 •         четене с разбиране на фактологичен текст;
 •         четене с разбиране на кратък текст ( напр. страница от дневник или писмо).

В компонента говорене работим по развиване на умения за:

 •         описание на картинка;
 •         задаване на въпроси и даване на кратки отговори относно хора , предмети и ситуации;
 •         слушане с разбиране началото на история и продължаване на разказа по картинки;
 •         отговаряне на въпроси за лична информация.

Каква граматика включваме в ниво Flyers?

Глаголни времена:

Преговор на Past Simple, Present Continuous

Past Continuous 

I was walking down the road when I saw her.

Present Perfect

Have you ever been to London?

Начини за изразяване на бъдещи действия - will/ be going to

Will you do your homework this evening?

It isn’t going to rain today.

Модални глаголи: may-might/ shall-should/ can-could

The bus may not come today because there is a lot of snow.

Vicky might come to the party.

Should we take a towel to the swimming pool?

You could invite Robert to the football game.

Въпроси с “нали” - tag questions

That’s John’s book, isn’t it?

Наречия yet, already, ever

I haven’t bought my brother’s birthday present yet.

Условни изречения zero conditional

If it’s sunny, we go swimming.

Относителни изречения

My grandmother has forgotten where she put her glasses.

Страдателен залог

The toy is made of wood.

Какви теми разглеждаме в ниво Flyers?

Животни

Човешкото тяло и лице

Дрехи

Цветове

Семейство и приятели

Храна и напитки

Здраве

Нашият дом

Места и посоки

Училище

Спорт и свободно време

Време

Играчки

Транспорт

Работа

Светът около нас

Числата от 1 до 1000

Какъв е броят думи, които научават децата в ниво Flyers?

Разглеждайки темите в нивото децата научават около 1500 думи. В зависимост от възрастовата група думите могат да стигнат около 2000.