Movers

movers

Starters и Movers съответстват на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка. Курса Movers е второто детско ниво. В него ние акцентираме върху развитието на четирите компонента - говорене, четене с разбиране, писане и слушане. Навлизаме по-сериозно в граматиката на английския език, стимулираме говоренето, обогатяваме речниковия запас, следим за правилното произношение. Продължителността на курса е 8 месеца - 2 посещения седмично, по 2 часа. Цената е 100 лв на месец. Интензивният курс е 5 месеца - 3 посещения седмично, по 2 часа. Цена 140 лв на месец. 

Начало

/дата/

Сутрешни курсове

8:00 - 9:00

Следобедни курсове

18:00 - 19:00

Продължителност

на курса

Цена

за 1 месец

 5.10.19

понед.,сряда

 понед.,сряда

 8 месеца

 140 лв

         

Какви са нашите цели за ниво Movers?

В ниво Movers развиваме у децата следните умения в компонента слушане:

 •       слушане за разпознаване на имена и описания;
 •       слушане на наименования изговаряни буква по буква;
 •       слушане за разбиране на специфична информация (мин. време);
 •       слушане на инструкции за изпълнение на задачи като рисуване, оцветяване в точно определени цветове и т.н.

Работата ни по развиване на умения за четене и писане включва:

 •       четене на кратки описания на неща и записване на дума отговаряща на описанието;
 •       четене на въпроси относно картинна история и отговаряне с кратки отговори;
 •       четене на кратък диалог и избиране на правилен отговор от зададени опции;
 •       четене на специфична информация за разбиране на същността и попълване на липсващи думи в нея;
 •       четене на кратък разказ с попълване на изречения към него;
 •       самостоятелно четене на детска литература за ниво Movers.

В компонента говорене работим по развиване на умения за:

 • описване на картинки с кратки изречения;
 • откриване на разликите в тях;
 • слушане с разбиране началото на история и продължаване на разказа по дадени картинки;
 • описване  на разлики и изтъкване на причини;
 • отговаряне на въпроси за лична информация.

Каква граматика включваме в ниво Movers?

Степени за сравнение (по-/най-)

Your house is bigger than mine.

Anna is my best friend.

Глаголни времена:

 • преговор на Present Simple и Present Continuous
 • Past Simple

I went to school yesterday.

Her father cooked lunch on Friday.

Глаголни модели (verb+ ing/ verb+ inf)

I went riding on Saturday.

I want to go home.

Модални глаголи (can-could/ must/have to/ shall)

I could see some birds in the tree.

He must do his homework.

You have to go to bed.

Shall I help you wash the car, Mum?

Видове наречия ( always; a lot; loudly)

She never eats meat.

He sang loudly.

My mother talks a lot.

Съюзи ( with; because )

I went home because I was tired.

Предлози за време ( at; on; in )

She plays with her friends after school.

He plays badminton on Saturdays.

Въпросителни думи ( What; When; Where...)

Why is he talkig to her?

When does school starts?

Относителни изречения

This is the house where my friend lives.

Какви теми разглеждаме в ниво Movers?

 Животни

Човешкото тяло

Дрехи

Цветове

Семейство и приятели

Храна и напитки

Здраве

Нашият дом

Места и посоки

Училище

Спорт и свободно време

Играчки

Времето

Транспорт

Работа

Светът около нас

Числата от 1 до 100

Какъв е броят думи, които научават децата в ниво Movers?

Разглеждайки темите в нивото децата научават около 1000 думи. В зависимост от възрастовата група думите могат да стигнат около 1500.