Starters

6iyXM8Ain

Ниво Starters е за децата, които за първи път ще разлистят учебник по английски език. В този курс полагаме основите на езика, научават азбуката, започваме работа по четирите основни компонента - слушане, четене, писане и говорене. Заниманията ни са съобразени с възрастовите особености на децата и сме включили много и разнообразни дейности, за да направят уроците занимателни, полезни и развлекателни. Продължителността на курса е 8 месеца - 2 посещения седмично, по 2 уч.часа. Цената е 140 лв на месец.

Начало

/дата/

Сутрешни курсове

8:00 - 9:00

Следобедни курсове

18:00 - 19:00

Продължителност

на курса

Цена

за 1 месец

 6.10.19

 вторник,четвъртък

 вторник,четвъртък

 8 месеца

 140 лв

         

Какви са нашите цели за ниво Starters?

Четене и писане:

 • четене на кратки изречения, разпознаване на думите и разбиране на смисъла;
 • четене на изречения, описващи картини и откриване на търсената;
 • четене на текст и разбиране на смисъла;
 • четене на въпроси относно картинна история и отговаряне с кратки отговори;
 • писане на думи и изречения;
 • писане на кратки отговори на поставени въпроси. 

Слушане:

 • слушане с разбиране на инструкции;
 • слушане с разбиране на обяснения, относно картини и правилно позициониране на  предмети, познавайки предлозите за място;
 • слушане и разпознаване на числата;
 • слушане с разбиране на думи, цветове и предлози, следвайки инструкции, локализиране на обекти и използване на основните цветове (бял, жълт, оранжев, червен, розов, син, зелен, кафяв, лилав, черен).

Говорене:

 • представяне – как се казва, на колко е години, какво харесва;
 • разбиране на поставен въпрос и даване на кратък отговор;
 • разбиране и следване на инструкции, посочване на правилни части от разглеждана картина, подреждане на карти с картинки в поределен ред.

starters

Каква граматика включваме в ниво Starters?

Съществителни имена – разглеждат се единствено и множествено число, неправилни форми на множественото число, броими и неброими съществителни имена, собствени имена.

Would you like an apple?

Anna has four mice.

Anna is my friend.

Прилагателни имена – образуване на словосъчетания, положение на прилагателното име в изречението.

          He’s a small boy.

Членуване – използване на “а”, “an”, “the”, some, any.

It’s a banana.

This is an orange.

I want some milk.

Местоимения – използване на местоименията и мястото им в изречението.

This is my car.

Can you see me?

This is mine!

Глаголи – образуване на положителна, отрицателна и въпросителна форма, формите за кратък отговор, спомагателен глагол “съм”, сегашно просто време, сегашно продължително време, глаголът “мога” и “имам”.

Nick is happy.

I don’t like eggs.

The cat is sleeping.

Have you got a pen?

Can I have a birthday cake?

Наречия – положение на наречието в изречението.

I’m colouring it now.

My grandma lives here.

Съюзи – свързване на прости изречения в сложни.

I have got a pen and a pencil.

Предлози за място.

Put the clock next to the picture.

Въпросителни думи. 

Who is that man?

Where is Bill?

Използване на there is/there are.

There is a monkey in the tree.

There are some books on the table.

Кои теми разглеждаме в ниво Starters?

Животни

Частите на тялото и лицето

Дрехи

Цветове

Семейство и приятели

Храни и напитки

У дома

Числата от 1 до 20

Места и посоки

В училище

Спорт и свободно време

Времето

Играчки

Транспорт

Часовник

Работа

Светът около нас

Какъв е броят думи, които научават децата в ниво Starters?

Разглеждайки темите в нивото децата научават около 500 думи. В зависимост от възрастовата група думите могат да стигнат около 1000.

        В обучението включваме много интерактивни игри и упражнения.