Курсове по общ английски език

8

В The British House в часовете по общ английски език работим по системата New Headway- 4th edition. Тя представлява добре балансиран курс съчетаващ развиване на четирите основни компонента при изучаване на езика- четене, писане, слушане и говорене. Курса на обучение преминава на пет нива (А1 до С1). Първите две нива- Elementary (A1) и Pre-Intermediate (A2) имат изцяло ограмотителен характер. В тях се изучават основните граматически времена, а лексиката е свързана с ежедневни ситуации и приложение при общуване на битово и социално ниво. Следващите две нива Intermediate (B1) и Upper-Intermediate (B2) допълват граматическите познания на курсистите, а акцента в лексиката е поставен върху боравене с по-сложни текстове и общуване на по-високо ниво. Това включва навлизане в специфичната фразеология на езика и неговият сленг особено в ниво В2. Ниво Advanced (C1) има по-академичен характер, тъй като в него лексиката е ориентирана към този аспект на езика. По сложност то се равнява на сертификатните нива изисквани за обучение в англоезични висши училища. Всяко ниво включва определен брой часове с native speaker, което позволява на обучаващите се както да прескочат езиковата бариера, така и да навлезнат в същността на езика и да се запознаят с британската/американската култура.

За повече допълнителна инфомрация относно нашите курсове, кликнете върху желаното ниво:

Всяко ниво съдържа 12 урока, в които упражненията към четирите основни компонента на езика са обособени в отделни части. В първата част на уроците курсистите се запознават с граматическото съдържание на урока, което освен информацията към него е подкрепено и с примери.  В упражненията които следват се цели пълното овладяване на граматическия материал и конкретно неговото практическо приложение в езика. Втората част от уроците съдържа текст за четене, в който разбира се е приложена граматиката от урока. В последната редакция на учебника, тематиката на текстовете е  осъвременена и лексиката е изключително модерно звучаща и съдържа думи взети от ежедневната реч. Текстовете  са взети от медийни публикации, което ги прави изключително любопитни и актуални. В частта за слушане се работи върху усъвършенстване на умението за възприемане на английската реч с текстове свързани с ежедневни ситуации. Тук се обръща особено внимание на различните варианти на езика с цел курсистите да се "сблъскат" с видовете акценти и произношение и така да получат по-пълна представа за звученето му в  англоговорящите страни. Последната част на всеки урок е "Ежедневен английски", в която се обръща специално внимание на по-неофициалните форми на езика и неговото приложение в ежедневни ситуации и в неформална среда. Упражненията в тази част често съдържат и сленг, като по този начин се добива по-пълна представа за съвременния вариант на езика и неговата "пъстрота".

На всеки три урока се прави междинен тест за установяване на успеваемостта по време на обучението, а в края на курса се прави финален тест, на базата на който при успешното му полагане се издава сертификат за съответното ниво.