Подготовка за сертификатни изпити

IELTS

Най-популярният тест в света с повече от два милиона кандидати годишно е IELTS (International English Language Testing System). Той е разработен от експерти в езиковото оценяване. Успешно издържаният тест може да Ви помогне да живеете, учите и работите в англоговоряща страна. Резултатите от IELTS се признават от над 8 000 организации, като сред тях са както правителствени и образователни институции, така и професионални организации. Това е единственият тест по английски език, признат от имиграционните служби на всички държави, които изискват удостоверение за езиково ниво. Изпитът IELTS е разработен, за да използвате английски език при работа или обучение в чужбина. В рамките на по-малко от три астрономически часа той оценява четирите езикови умения - слушане, четене, писане и говорене. Чрез интервю на живо изпитващ оценява уменията ви за общуване в разговор с вас.

36

По време на подготовката за теста обучаващите се получават практически съвети за спецификата на всичките четири модула на теста. В модула "слушане" се работи за усъвършенстване на уменията за разбиране на основната идея на текстове съдържащи специфична информация, определяне на мнението, отношението и целта на говорещия, и следене на развитието на неговите аргументи. В модула "четене" се усъвършенстват уменията за бързо четене на специфични като лексика текстове с цел разбиране на тяхната същност, четене за детайлно разбиране на текстове, определяне на отношението, целта и мнението на автора и следене на развитието на аргументите му. В модула "писане" се усъвършенстват способностите за писмен отговор към съответно съдържание на текст, умения за подреждане на писмени идеи и точност и широк обхват в употребата на лексика.В модула "говорене" се усъвършенстват уменията за изразяване на мнение и даване на информация на ежедневна тематика, обичайни преживявания и ситуации чрез отговор на широк кръг въпроси. Разработва се умението за продължително говорене по зададена тема като се използва подходяща лексика, както и умението да се изразява мнение, анализ и обсъждане на проблеми.

Ниво

Вечерни курсове

18:00 - 20:50

Сутрешни курсове

9:30 - 12:30

Съботно-неделни

9:30 - 13:30

IELTS

28.10.2019

/пн,ср,пт/

-

-

 

 

FCE 

(First Certificate in English)- Целта на курса е да  Ви помогне да се подготвите за всичките 5 компонента на изпита: четене, писане, приложение на английският език, слушане и говорене. В края на курса ще можете да разбирате текстове от най-разнообразни източници, ще можете да си водите записки докато някой говори на английски, както и да рзговаряте за широк спектър от теми. Курса разработва умения за изразяване на мнения, изтъкване на аргументи, а също и за писменно изразяване на мнение и изтъкване на предимства и недостатъци, както и различни гледни точки.

Тъй като това не е поредно следващо ниво в обучението по английски език тук граматиката е изцяло обобщаваща. По време на курса се прави пълен обзор на всички граматически единици взети като материал до ниво В2 (включително). Акцент в подготовката са практическите съвети, които курсиста получава за успешно полагане на изпита. Паралелно с 14-те урока се правят подготвителни тестове, които са разработени по начина, по който са направени тестовете на самият изпит. 

В частта Speaking темите са: рецензия на филми, екстремни спортове и занимания, изразяване на реакции и мнения, обсъждане на предимства и недостатъци, рекламиране, систематизиране на неща в група, викторини, поддържане на разговор с добавяне на нови идеи към него, описание на жилища, обсъждане на необходими човешки качества за извършване на различни дейности, престъпления и наказания, домашни любимци, приоритетизиране.

В частите Listening и Reading основните упражнения са от типа:311

  • sentence completion
  • multiple matching
  • multiple-choice questions
  • В частта Use of English управненията са:
  • key word transformation
  • word formation
  • open cloze
  • multiple-choice cloze

В частта Writing се работи върху писане на: есе, неофициално писмо, разказ,мотивационно писмо, статия, рапорт, рецензия, полуофициално писмо или имейл.

 

Ниво

Вечерни курсове

18:00 - 20:50

Сутрешни курсове

9:30 - 12:30

Съботно-неделни

9:30 - 13:30

FCE

21.10.2019

/пн,ср,пт/

-

-

TOEFL

Студентските програми по цял свят изискват умения за общуване на английски като входящо условие. Изпита TOEFL дава възможност на тези които се явяват на него да докажат, че могат да общуват ефективно чрез симулиране на комуникация в студентска учебна аудитория и извън нея в средата на други студенти. Езика използван на теста рефлектира този използван в реална учебна среда по време на лекции, упражнения и лаборатории. Това е същия език, който използват професорите по време на дискусии на курсови работи и проекти. Това е и езика, който студентите използват в ежедневни учебни ситуации, например избиране на книга в библиотека. Текстовете за четене, използвани в подготовката за изпита, са подбрани от реални учебници и курсови материали. 

С TOEFL се проверява колко добре явяващите се на него използват езика, не само техните граматически познания. Поради тази причина той удостоверява, че студента има езикови умения, необходими за успешно справяне с академичния материал. Пвече от 8500 колежа, университети и агенции в 130 страни приемат TOEFL така, че той предлага огромен избор от учебни заведения по цял свят на тези, които успешно са го взели. Освен това, изпити за TOEFL се провеждат в повече от 4500 центрове в 180 страни. Над 27 милиона човека са се явили на теста от неговото създаване през 1964 до днес.

Форматът на теста се състои от четири секции: четене, слушане, говорене и писане. Целият тест продължава 4 часа и всичките части се взимат в един ден.

ЧЕТЕНЕ: съдържа 3-4 текста от приблизително 700 думи, с 12-14 въпроса към тях. Време за изпълнение 60-80 минути.

СЛУШАНЕ: съдържа 4-6 лекции, всяка по 3-5 минути, с 6 въпроса към всяка лекция. 2-3 разговора, всеки около 3 минути, с  5 въпроса към всеки от тях. Време за изпълнение 60-90 минути.

ГОВОРЕНЕ: Тази част продължава около 20 мин. и включва шест задачи. Първите две са свободно говорене по теми близки на изпитвания. Изразяване на идеи, мнения и преживявания под формата на отговори. Останалите четири задачи са интегрирани задачи. Те изискват повече от едно умение. Две от тях изискват четене, слушане и след това говорене. Другите две задачи изискват слушане, след това говорене в отговор на чутото. Отговорите към всяка от задачите трябва да продължават до 60 секунди. 

ПИСАНЕ: Тази част включва две задачи и продължава 50 мин. Първата задача включва четене на текст около 230-300 думи (3 мин) на академична тема. След това слушат лектор, който обсъжда темата 230-300 думи (около 2 мин), и накрая пишат текст обобщаващ всичко това в около 150-225 думи. Време за работа 20 мин. Втората задача включва писане на есе съдържащо минимум 300 думи. Време за работа 30 мин.

Ниво

Вечерни курсове

18:00 - 20:50

Сутрешни курсове

9:30 - 12:30

Съботно-неделни

9:30 - 13:30

TOEFL

28.10.2019

/пн,ср,пт/

-

-