НЕМСКИ ЕЗИК

Курсовете ни по немски език са предназначени за всички желаещи да овладеят езика в неговите четири компонента: четене с разбиране (Leseverstehen), писане (Schreiben), слушане с разбиране (Hörverstehen)и говорене (Sprechen). Те са насочени към максимално усвояване на езика и приложението му в ежедневни и академични ситуации. В зависимост от владеенето на езика обучението преминава на пет нива от начинаещи А1 до напреднали С1 и е напълно съобразено с принципите на Oбщата европейска езикова рамка.

Системата по която работим е Berliner Platz и е разработена за работа с възрастни и младежи над 15 години, които нямат предварителни познания и опит с езика. Tя е ориентирана към напълно начинаещи с плавен преход към по-горни нива и е подчинена изцяло на съвременната лексика, съдържа автентични текстове от ежедневието и интерактивни упражнения с аудио-визуални помощни средства.

 

Ниво А1 включва:

Граматика

 • азбука;
 • числителни бройни;
 • определителен и неопределителен член;
 • отрицателни форми;
 • лични, притежателни и показателни местоимения;
 • словоред и структура на изречението;
 • глаголи с промяна на коренната гласна;
 • глаголи с делими представки;
 • модални гаголи;
 • повелително наклонение;
 • степени за сравнение на прилагателните имена;
 • Genitiv(родителен падеж)
 • предлози с Dativ и Akkusativ

Лексика

 • имена, произход, професии;
 • запознаване;
 • предмети от бита;
 • хранителни продукти;
 • пазаруване;
 • посещение на обществени заведения;
 • пътувания, провинции;
 • немски диалекти

 

Ниво А2 включва:

Граматика

 • безлични глаголи;
 • относителни изречения;
 • склонение на прилагателни имена пред съществителни;
 • възвратни глаголи с Akkusativ ;
 • Konjunktiv;
 • предлози с Винителен и Дателен падеж;
 • възвратни местоимения с Dativ;
 • реципрочно местоимение;
 • подчинено изречение за причина;
 • подчинено изречение за условие;
 • числителни редни;
 • косвен въпрос

Лексика

 • описания на хора със съответни прилагателни;
 • политическа система на Германия;
 • образователна система на Германия;
 • теми от печата;
 • професии;
 • климат и метеорологично време;
 • пътувания и работа в чужбина;
 • книги и литература;
 • рими и игра с думи

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Обикновено започваме да учим език заради бизнес, служебна кореспонденция, пътувания или работа в чужбина. Но често хората проявяват интерес към език, след като са посетили страната като туристи, пътуване до роднини или приятели. Посещавайки Испания като турист, означава само едно – вече знаете, че искате да се върнете там и не трябва да  изхвърляте закупените карти на Мадрид и Барселона. А за да усетите очарованието на тази страна, планирайте следващото пътуване без туристическа агенция, разчитайте на въображението си и започвайте да учите сериозно езика.

 

Щом четете тези редове, най-вероятно вече знаете, защо сте избрали да учите испански език и ние можем да ви помогнем в осъществяване на взетото решение.

 

За да успеете в комуникацията с испанците, без помощта на английския език, е необходимо да покриете поне първите две нива от Общата европейска езикова рамка – А1 и А2.

 

С нивата А1 и А2 се прави въвеждане в езика с най-важните и използвани в ежедневието граматически правила и норми. Преподават се личните местоимения, сегашното време на глагола, членуването, числителните имена. Правят се много упражнения върху спреженията на основните правилни и неправилни глаголи. Представят се двете основни минали времена на глаголите. Обясняват се сравнителните степени на прилагателните имена.

 

Ниво В1 от Общата европейска езикова рамка и ще ви даде самочуствие и увереност в общуването. Преговаря се взетата от първата част граматика и се упражняват по-сложните времена, граматически постановки, изразяването в сложни изречения и използването на конструкции. Развиват се паралелно и четене, писане, слушане с разбиране и говорене.

 

Ниво В2 осигурява спокойствие и увереност в общуването. Преподават се най-трудните граматически структури, обогатява се речника. Разглежданите теми в курса ще ви въведат в ситуации, които ще ви подготвят спокойно да реагирате, когато попаднете в среда, в която се общува на испански език. Усъвършенстват се уменията, както за писмена кореспонденция, така и за устното общуване. Разглежданите теми, които са свързани с историята и културата, ще ви помогнат да откриете красотата и уникалността на Испания.

 

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Изучаването на италианския език за много хора е не само необходимост, а и удоволствие. Мелодичността и звучността му го правят приятен за учене, а културата, темперамента, традициите, изкуството и кухнята на италианците ни карат да се връщаме отново и отново в тази красива страна.

Ако сте решили да пътувате или да учите в Италия, работата ви е свързана с комуникация на италиански или пък ще учите за удоволствие, защото ви харесва езика, ние можем да ви помогнем в това начинание. Трябва да знаете, че не ходенето на курс е важно, а какво е вашето отношение към ученето на езика. Приятната обстановка, добрият контакт и комуникация с преподавателя ще ви помогне да навлезнете спокойно и без притеснения в красотата на езика и културата на Италия.

Обучението при нас се осъществява на базата на система, която е разработена от екип италиански специалисти и е насочена към бързото навлизане и овладяване на езика.  Темите са актуални, а лексиката е свързана с нашето ежедневие, работа, изкуство, култура и традиции. Отработват се много диалози и ситуации, които може да използвате в бъдещи разговори. Има упражнения, които мотивират и помагат за по-бързото проговаряне на езика.

Преподаването е структурирано в шест нива, които са съобразени с Общата европейска езикова рамка, а материала в учебника е съобразен с изпитите CELI (Perigia), CILS (Siena).

 

Каква граматика се изучава в ниво А1?

 • Сегашно време;
 • Минало свършено време;
 • Бъдеще време;
 • Род и число;
 • Определителен член;
 • Прости и членувани форми;
 • Предлози.

 

Каква граматика се изучава в ниво А2?

 • Преговор и упражняване на изучената граматика от ниво А1;
 • Минало несвършено време;
 • Заповедно наклонение;
 • Условно наклонение;
 • Местоимения за непряко и пряко допълнение.

 

Каква граматика се изучава в ниво В1?

 • Преговор и упражняване на изучената граматика от ниво А2;
 • Минало историческо време;
 • Подчинително наклонение;
 • Степени за сравнение.

 

Каква граматика се изучава в ниво В2?

 • Преговор и упражняване на изучената граматика от ниво В1;
 • Превръщане на пряка в непряка реч;
 • Периодо ипотетико;
 • Страдателен залог;
 • Свободно четене и разбиране;
 • Усъвършенстване на граматическите познания и говорене.

 

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Франция обикновено свързваме с Париж Айфеловата кула и модата. Посетилите вече страната биха добавили красивата архитектура, вкусната храна, хубавите плажове и качественото вино. Духа, традициите и културата на тази страна не биха могли да се усетят без да се направи контакт с хората. Във всяка една страна биха ни приели добре, ако говорим поне малко езика им.

Ако ви предстои пътуване, бизнес отношения, обучение или дори екскурзия до тази красива страна, добре е да не разчитате само на английския си и да започнете уроците по френски език. При нас не само ще получите качествено обучение, но и ще усетите, колко е важна приятната обстановка и добрата комуникация с преподавателя.

Ниво А1 и А2 по Общата европейската езикова рамка ще ви осигурят познаване на езика до толкова, че да се чувствате спокойни в един обикновен разговор в магазина, ресторанта, на автобусната спирка, метротоили в парка.

Тези две нива включватследната граматика:

 • определителен и неопределителен член за мъжки, женски и среден род;
 • лични местоимения;
 • самостоятелни лични местоимения;
 • лични местоимения пряко и непряко допълнение;
 • наречийни местоимения;
 • относителни местоимения;
 • сегашно време на изявително наклонение и спрежение на глаголите от 1, 2, 3 група;
 • сегашно продължително време,  неотдавна минало време, непосредствено бъдеще време;
 • близко бъдеще време и бъдеще просто време;
 • минало сложно време, минало причастие и съгласуване на миналото причастие;
 • минало несвършено време;
 • Превръщане на пряка в непряка реч (сегашно време);
 • възвратни глаголи;
 • заповедна форма;
 • показателни и притежателни прилагателни имена;
 • сравнителна и превъзходна степен на прилагателни (количествени и качествени) и наречия;
 • формиране на наречия.

 

 

В ниво В1 се прави преговор, упражняване и разширяванена изучената в граматика и се въвеждат нови понятия, времена на глаголи и правила:

 • лични местоимения – пряко и непряко допълнение;
 • притежателни местоимения;
 • сложни относителни местоимения;
 • неопределително прилагателно и неопределително местоимение;
 • сравнителна и превъзходна степен;
 • условно наклонение;
 • подчинително наклонение;
 • сложно минало време;
 • минало несвършено време;
 • минало предварително време;
 • минало просто време и отдавна минало време;
 • бъдеще предварително време;
 • превръщане на пряка в непряка реч;
 • деепричастие, сегашно причастие;
 • страдателен залог;
 • логически връзки, причина, следствие.